Monday , 22 January 2018
Sản Phẩm Mới

Category Archives: Biến Tần A840 Mitsubishi

Biến tần Mitsubishi, Biến tần A840 Mitsubishi – Công ty TNHH DACO – Nhà Phân Phối Cung Cấp Thiết bị Biến tần Mitsubishi

FR-A840-220K->280K Biến Tần Mitsubishi 220kW->280kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-220K->280K Biến Tần Mitsubishi 220kW->280kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-05470(220K) FR-A840-06100(250K) FR-A840-06830(280K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 05470 06100 06830 220K 250K 280K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 280 315 355 LD 250 280 315 ND (initial setting) 220 250 280 HD 185 220 250 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 417 465 521 LD 367 417 465 ND (initial ... Read More »

FR-A840-132K->185K Biến Tần Mitsubishi 132kW->185kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-132K->185K Biến Tần Mitsubishi 132kW->185kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-03610(132K) FR-A840-04320(160K) FR-A840-04810(185K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 03610 04320 04810 132K 160K 185K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 185 220 250 LD 160 185 220 ND (initial setting) 132 160 185 HD 110 132 160 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 275 329 367 LD 248 275 329 ND (initial ... Read More »

FR-A840-2.2K-7.5K Biến Tần Mitsubishi 2.2K-7.5K, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-2.2K-7.5K Biến Tần Mitsubishi 2.2K-7.5K, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-83(2.2K) FR-A840-126(3.7K) FR-A840-170(5.5K) FR-A840-250(7.5K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 83 126 170 250 2.2K 3.7K 5.5K 7.5K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 3.7 5.5 7.5 11 LD 3.7 5.5 7.5 11 ND (initial setting) 2.2 3.7 5.5 7.5 HD 1.5 2.2 3.7 5.5 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 6.3 10 ... Read More »

FR-A840-0.4K-1.5K Biến Tần Mitsubishi 0.4kW-1.5kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840

Bien tan Mitsubishi A800

FR-A840-0.4K-1.5K Biến Tần Mitsubishi 0.4kW-1.5kW, 3 Pha 380 VAC: FR-A840 FR-A840-00023(0.4K) FR-A840-00038(0.75K) FR-A840-00052(1.5K) Model FR-A840-[ ](-E)(GF) 00023 00038 00052 0.4K 0.75K 1.5K Applicable motor capacity (kW) *1 SLD 0.75 1.5 2.2 LD 0.75 1.5 2.2 ND (initial setting) 0.4 0.75 1.5 HD 0.2*2 0.4 0.75 Output Rated capacity (kVA) *3 SLD 1.8 2.9 4 LD 1.6 2.7 3.7 ND (initial ... Read More »