Wednesday , 24 January 2018
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình Mitsubishi

GT2708 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2708

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2708

HMI Mitsubishi GT2708 -STBA, GT2708 -STBD, GT2708 -VTBA, GT2708 -VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu: GT2708-STBA: Điện áp 220VAC GT2708-STBD: Điện áp 24 VDC GT2708-VTBA: Điện áp 220VAC GT2708-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2708-STBA GT2708-STBD GT2708-VTBA GT2708-VTBD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution SVGA: 800×600 dots VGA: ... Read More »

GT2710 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2710

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2710

HMI Mitsubishi GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu: GT2710-STBA: Điện áp 220VAC GT2710-STBD: Điện áp 24 VDC GT2710-VTBA: Điện áp 220VAC GT2710-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2710-VTWA: Điện áp 220VAC GT2710-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2710-STBA GT2710-STBD GT2710-VTBA GT2710-VTBD GT2710-VTWA GT2710-VTWD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD TFT ... Read More »

GT2712 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2712

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2712

HMI Mitsubishi GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu: GT2712-STBA: Điện áp 220VAC GT2712-STBD: Điện áp 24 VDC GT2712-STWA: Điện áp 220VAC GT2712-STWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2712-STBA GT2712-STBD GT2712-STWA GT2712-STWD Display section Display device TFT color LCD TFT color LCD Screen size 12.1″ Resolution SVGA: 800×600 dots Display size 246(9.685)(W)×184.5(7.264)(H) mm(inch) Number ... Read More »

GT2715 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 15 Inch, Màu, GT2715

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2715

HMI Mitsubishi GT2715-XTBA, GT2715-XTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 15 Inch, Màu: GT2715-XTBA: Điện áp 220VAC GT2715-XTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2715-XTBA GT2715-XTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 15″ Resolution XGA: 1024×768 dots Display size 304.1(12.0)(W)×228.1(8.98)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 64 chars. × 48 lines (2-byte) 12-dot standard font: 85 chars. × 64 ... Read More »

GT2508 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2508

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2508

HMI Mitsubishi GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu: GT2508-VTBA: Điện áp 220VAC GT2508-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2508-VTWA: Điện áp 220VAC GT2508-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2508-VTBA GT2508-VTBD GT2508-VTWA GT2508-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 170.9(6.728)(W) x 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of ... Read More »

GT2510 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2510

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2510

HMI Mitsubishi GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA,  GT2510-VTWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu: GT2510-VTBA: Điện áp 220VAC GT2510-VTBD: Điện áp 24 VDC GT2510-VTWA: Điện áp 220VAC GT2510-VTWD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2510-VTBA GT2510-VTBD GT2510-VTWA GT2510-VTWD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot ... Read More »

GT2512 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2512

HMI Mitsubishi GT2512-STBA GT2512-STBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 12,1 Inch, Màu, GT2512-STBA GT2512-STBD: GT2512-STBA: Điện áp 220VAC GT2512-STBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2512-STBA GT2512-STBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 12.1″ Resolution SVGA: 800×600 dots Display size 246(9.685)(W)× 184.5(7.264)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 50 chars × 37 lines (2-byte) 12-dot standard ... Read More »

GT2310 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 10,4 Inch, Màu, GT2310

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2310

HMI Mitsubishi GT2310-VTBA GT2310-VTBD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 8,4 Inch, Màu, GT2310-VTBA GT2310-VTBD: GT2310-VTBA: Điện áp 220VAC GT2310-VTBD: Điện áp 24 VDC Item Specifications GT2310-VTBA GT2310-VTBD GT2308-VTBA GT2308-VTBD Display section Display device TFT color LCD Screen size 10.4″ 8.4″ Resolution VGA: 640×480 dots Display size 211.2(8.315)(W)×158.4(6.236)(H) mm(inch) 170.9(6.728)(W) × 128.2(5.047)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 40 chars. ... Read More »

GT2103 Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 3,8 Inch, Đen Trắng, GT2103

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi GT2103

HMI Mitsubishi GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi 3,8 Inch, Đen Trắng, GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS: Iteam GT2103-PMBD GT2103-PMBDS Display section Display device TFT monochrome LCD Screen size 3.8″ Resolution 320×128 dots Display size 89.0(3.51)(W)×35.6(1.41)(H) mm(inch) Number of characters 16-dot standard font: 20 chars. × 8 lines (2-byte) 12-dot standard font: 26 chars. × 10 lines (2-byte) Display color Monochrome (black/white) 32 ... Read More »