Tuesday , 18 June 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình GT1500

Màn Hình HMI Mitsubishi Cầm Tay 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi Cầm Tay 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono: GT1155HS-QSBD GT1150HS-QLBD Item Specification GT1155HS-QSBD GT1150HS-QLBD Display*1 Type STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot standard font: 20 chars.  15 lines (2-byte) 12-dot standard font: 26 chars.  20 ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1155 Màu, 5.7 Inch GT1150 Mono GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1150-QLBD Item Specification GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1150-QLBD Display*1 Type TFT color LCD STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] (in horizontal display mode) No. of displayed characters 16-dot standard font: 20 chars.  15 lines ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1555 Màu, 5.7 Inch GT1550 Mono

Man hinh HMI Mitsubishi GT1555

Màn Hình HMI Mitsubishi 5.7 Inch GT1555 Màu, 5.7 Inch GT1550 Mono: GT1555-VTBD GT1555-QTBD GT1555-QSBD GT1550-QLBD Item Specification GT1555-VTBD GT1555-QTBD GT1555-QSBD GT1550-QLBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) STN color LCD STN monochrome (black/white) LCD Screen size 5.7″ Resolution VGA: 640  480 [dots] QVGA: 320  240 [dots] Display size 115(W)  86(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1565, 8.4 Inch GT1562 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1565-GT1562

Màn Hình HMI Mitsubishi 8.4 Inch GT1565, 8.4 Inch GT1562 Màu: GT1565-VTBA GT1565-VTBD GT1562-VNBA GT1562-VNBD Item Specification GT1565-VTBA GT1565-VTBD GT1562-VNBA GT1562-VNBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD Screen size 8.4″ Resolution VGA: 640  480 [dots] Display size 171(W)  128(H) [mm] No. of displayed characters Display colors 65536 colors 16 colors View angle*3 Right/left: 65 ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1575, 10.4 Inch GT1572 Màu

Màn Hình HMI Mitsubishi 10.4 Inch GT1575, 10.4 Inch GT1572 Màu GT1575V-STBA GT1575V-STBD GT1575-STBA GT1575-STBD GT1575-VTBA GT1575-VTBD GT1575-VNBA GT1575-VNBD GT1572-VNBA GT1572-VNBD Item Specification GT1575V-STBA GT1575V-STBD GT1575-STBA GT1575-STBD GT1575-VTBA GT1575-VTBD GT1575-VNBA GT1575-VNBD GT1572-VNBA GT1572-VNBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) TFT color LCD Screen size 10.4″ Resolution SVGA: 800  600 [dots] VGA: 640  480 [dots] Display size 211(W)  ... Read More »

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1595, 12 Inch GT1585 Màu

Man hinh HMI Mitsubishi GT1595

Màn Hình HMI Mitsubishi 15 Inch GT1595, 12 Inch GT1585 Màu: GT1595-XTBA GT1595-XTBD GT1585V-STBA GT1585V-STBD GT1585-STBA GT1585-STBD Item Specification GT1595-XTBA GT1595-XTBD GT1585V-STBA GT1585V-STBD GT1585-STBA GT1585-STBD Display*1 Type TFT color LCD (high-brightness, wide viewing angle) Screen size 15″ 12.1″ Resolution XGA: 1024  768 [dots] SVGA: 800  600 [dots] Display size 304.1(W)  228.1(H) [mm] 246(W)  184.5(H) [mm] No. of displayed characters 16-dot ... Read More »