Friday , 19 July 2024
Sản Phẩm Mới

Tag Archives: Màn hình F900

F940WGOT-TWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F940WGOT-TWD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F940WGOT

HMI Mitsubishi F940WGOT-TWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F940WGOT-TWD: Item Specifications F940WGOT-TWD Display element LCD type TFT-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.324 × 0.375 *1 Display color 256 colors Screen “480 × 234 dots” liquid crystal Valid display dimension: 115.5 × 87.8 mm (7”- type) Display language System language Japanese and ... Read More »

F940GOT-F943GOT Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F940GOT-F943GOT

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F940GOT

HMI Mitsubishi F940GOT-LWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F940GOT-LWD: Màn hình đen trắng HMI Mitsubishi F940GOT-SWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F940GOT-SWD: Màn hình màu HMI Mitsubishi F943GOT-LWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F943GOT-LWD: Màn hình đen trắng HMI Mitsubishi F943GOT-SWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F943GOT-SWD: Màn hình màu Item ... Read More »

F930GOT-BBD-K Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BBD-K

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT-K

HMI Mitsubishi F930GOT-BBD-K Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BBD-K: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »

F933GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F933GOT-BWD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT

HMI Mitsubishi F933GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F933GOT-BWD: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »

F930GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BWD

Man hinh cam ung HMI Mitsubishi F930GOT

HMI Mitsubishi F930GOT-BWD Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi F900 Series F930GOT-BWD: Item Specifications F930GOT-BWD F933GOT-BWD F930GOT-BBD-K Display element LCD type STN-type full dot matrix LCD Dot pitch Horizontal × Vertical (mm) 0.47 × 0.47 Display color Monochrome (Blue/White) Screen “240 × 80 dots” liquid crystal Valid display dimension: 117 × 42 mm (3”-type) Display language System language Japanese and ... Read More »